Instructies voor de garantie
en ingebruikneming
van airco-compressors
02/2011
pagina 1
Er wordt een garantie van twee jaar geboden voor defecte compressors.
Deze garantie kan echter alleen worden verleend als er sprake is van een fabricagefout. Daarom
geven wij u hierna instructies voor de vervanging resp. de eerste ingebruikneming van compressors.
Algemene veiligheidsinstructies
Let op
Werkzaamheden aan voertuig-airconditioningsystemen mogen alleen door personen worden
uitgevoerd die over de noodzakelijke deskundigheid voor het onderhoud en de reparatie van
voertuig-airconditioningsystemen beschikken.
Let op
Bij werkzaamheden aan voertuig-airconditioningsystemen dient altijd een airco-servicetoestel
(bijv. ASC 1000 / 2000 / 3000) te worden gebruikt om te voorkomen dat er onbedoeld
koelmiddel in de lucht terechtkomt.
Let op
Denk aan de noodzakelijke persoonlijke veiligheidsuitrusting zoals veiligheidsbril en
veiligheidshandschoenen.
Handelingsinstructies

Demonteer de beschadigde compressor en stel de schadeoorzaak vast (slijtage van de
compressor of andere problemen).
Demonteer hiervoor na het aftappen van het koelmiddel via het airco-servicetoestel de
beschadigde compressor, verwijder de olieaflaatplug uit de compressor en laat de olie uitlopen.
Controleer daarna het oliepeil (kleur, vervuiling ...). Zorg ervoor dat alle verontreinigingen en
vreemde onderdelen uit het circuit van het airconditioningsysteem zijn verwijderd. Spoel daarom
het systeem voor de montage van de nieuwe compressor. Voor het spoelen is meestal het
koelmiddel R134a geschikt. Compressors, drogers (accumulators) en expansiekleppen resp.
orifice tubes kunnen niet worden gespoeld. Hierbij is het noodzakelijk om speciale
overgangsstukken in te zetten.

Bij compressorschade moeten altijd de droger (resp. accumulator) en de smoorklep
(orifice tube) worden vervangen. De expansieklep moet worden gecontroleerd op vervuiling en
corrosie en evt. worden vervangen.
Bij compressorschade met splintervorming moeten altijd zowel de smoorklep als de
expansieklep worden vervangen.

De geleverde koelmiddelcompressors worden voor verschillende voertuigen resp. airconditioningsystemen
gebruikt. Het is daarom absoluut noodzakelijk om de olievulhoeveelheid en de
viscositeit voor de montage van de compressor te controleren en evt. te corrigeren. Hiervoor is
het noodzakelijk om de olieaflaatplug uit de reservecompressor te demonteren en de
koelmiddelolie compleet af te tappen en op te vangen. Vervolgens moet de nieuwe compressor
opnieuw worden gevuld met de volledige oliehoeveelheid die door de fabrikant van het voertuig
is opgegeven. Voor de montage dient de compressor 10 keer met de hand te worden
doorgedraaid, zodat de olie zich gelijkmatig in de compressor kan verdelen.
Instructies voor de garantie
en ingebruikneming
van airco-compressors
02/2011
pagina 2
Instructie: de uit de reservecompressor verwijderde koelmiddelolie mag opnieuw
worden toegevoerd.

Het koelmiddelcircuit na de reparatie herstellen, evacueren en vullen.
Instructie:
oude koelmiddelolie moet als gevaarlijk afval worden beschouwd.
Instructie:
de juiste vulling van het voertuig-airconditioningsysteem via de hogedrukzijde (rode vulslang)
bij installaties met expansieklep in acht nemen.
Instructie:
de juiste koelmiddelhoeveelheid toevoeren, de compressor mag alleen met het koelmiddel
R134a worden gebruikt.
Instructie:
erop letten dat bij de montage de aandrijfriem „in lijn ligt”.
Airconditioningsysteem na het vullen in gebruik nemen

Motor met uitgeschakelde compressor starten

Compressor op de kleinstmogelijke vermogensstand instellen, modus „econ” of „A/C” uit

Airconditioningsysteem 8-10 keer kort (1 sec.) inschakelen

Afwachten tot het stationaire toerental is gestabiliseerd

Compressor inschakelen en de installatie ten minste twee minuten met stationair
toerental gebruiken

De druk in het koelmiddelcircuit met behulp van een airco-servicestation controleren

Motor afzetten

Instructie in geval van garantie
U dient de compressor altijd met afgesloten zuig- en druknippels terug te sturen (afdichtstop
van de nieuwe compressor inzetten), oude droger retourneren.